Vláda České republiky schválila Liberační daňový balíček, který zavádí některá opatření v souvislosti s aktuální situací s šířením nákazy koronavirem. Dnešní vydání Finančního zpravodaje 4/2020 obsahuje ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události POKYN GFŘ D – 44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Jedná se zejména možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob a zaplacení daně do 1.7. bez toho, aby byla vyměřena pokuta za pozdní podání a zaplacení daně. Nejedná se tedy o automatické prodloužení termínu pro podání přiznání! Lhůta pro podání přiznání zůstává zachována (neposouvá se). Pouze se automaticky promíjí sankce za její nedodržení pokud bude podána do 1.7.2020. To znamená, že přeplatek se v případě podání přiznání 1.4.2020 vrátí v termínu do 1.5.2020. Termín pro podání přiznání v případě, že je zpracovává daňový poradce, se nemění, lze však případně požádat o další prodloužení lhůty dle standardní úpravy v daňovém řádu.

Současně se budou promíjet pokuty za pozdní podání jakéhokoliv tvrzení (daňová přiznání, hlášení nebo vyúčtování) na žádost, pokud bude prokázán vliv koronaviru. Dále se budou promíjet pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení ještě před vydáním výzvy správcem daně, stejně tak se budou promíjet pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v ostatních případech, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem a správní poplatek za žádosti o úlevy.

Termín pro start 3. a 4. vlny EET se nemění, byla však deklarována shovívavost a preference edukační role při kontrole EET. Podrobnosti jsou zatím uvedené na stránkách Ministerstva financí a později budou precizovány na stránkách Finanční správy.

Přeplatky na dani se podle sdělení MF vrací v obvyklých lhůtách a nemělo by docházet k prodlevám.

Na závěr upozorňujeme, že oznámení o osvobozených příjmech je nutno podat v zákonném termínu pro podání přiznání!