Již více jak 25 let se specializujeme
na konsultační služby pro průmysl a obchod
jsme členové

O Tax Partners Consulting

Tax Partners Consulting je skupina specializovaných odborníků zaměřených na daňové, celní a ekonomické poradenství. Členy Tax Partners Consulting jsou daňoví poradci zapsaní do seznamu Komory daňových poradců ČR, členové CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE (C.F.E.) a odborníci na celní problematiku a mezinárodní obchod. Daňoví poradci skupiny Tax Partners Consulting působili 7 let jako daňový experti ve společnosti Ernst & Young.

Zaměřujeme se na řešení jak standardních, tak i nestandardních daňových problémů vyžadujících kooperaci specialistů různých oborů.

25 let našich zkušenosti a zdroje informací, které máme k dispozici, nám umožňují poskytovat daňové poradenství a spolupráci při strukturování Vašich obchodních a finančních transakcí s ohledem na minimalizaci celkového daňového zatížení společnosti. Dále jsme Vám schopni nabídnout také případnou spolupráci při přeměnách společností včetně fůzí a akvizic i sofistikovaném plánování strategií a kontrol toků zboží mezi spřízněnými subjekty.

Naši specialisté působí současně jako lektoři vzdělávacích programů.

Poskytování poradenských služeb

V rámci daňového a celního poradenství jsme schopni pro Vaši společnost poskytovat služby při řešení účetních, právních a daňových problémů z oblasti přímých daní, nepřímých daní, celní problematiky, jakož i z oblasti mezinárodního zdanění ve vazbě na příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Daňové poradenství poskytujeme zejména v následujících oblastech:

 • Průběžné daňové poradenství.
 • Spolupráce při sestavení daňového přiznání.
 • Projekty revize a nastavení procesů v oblasti DPH.
 • Poradenství v oblasti investičního majetku.
 • Specializované projekty.
 • Zastupování a spolupráce při daňovém řízení.
 • Due Dilligence.
 • Problematika výzkumu a vývoje.
 • Celní poradenství a INTRASTAT.

Služby v oblasti daňového poradenství jsme připraveni poskytovat na základě aktuálních potřeb Vaší společnosti. Odpovědi na dotazy poskytujeme vždy  vhodnou a vzájemně dohodnutou komunikační formou, především však v rámci osobních jednání, telefonem nebo e-mailem.

Daňové a celní poradenské služby poskytujeme ve formě operativního poradenství nebo na bázi řízených projektů, kdy nabízíme klientům daňové poradenství při řešení určité konkrétní oblasti jejich podnikatelských aktivit. Celý projekt lze většinou rozdělit do tří dílčích částí:

 • Analýza z pohledu platných účetních a daňových přepisů.
 • Řešení a návrhy doporučení.
 • Aplikace návrhu řešení v podmínkách vaší společnosti.

Analýza je prováděna formou testů, a to prostřednictvím namátkového výběru účetních případù a dokumentù z jednotlivých prověřovaných oblastí. Časová náročnost testů se odvíjí v prvé řadě od konkrétních podmínek a požadavků klienta, zároveň však závisí také na úrovni kvality a vypovídací schopnosti dostupných podkladů a potřebných údajů zjištěných zejména z účetnictví.

Projekt „Spolupráce na sestavení daňového přiznání“ probíhá standardně ve dvou etapách. První část prací probíhá zpravidla před uzavřením účetních knih a to z důvodu, aby na základě provedeného testování účetních podkladů z hlediska daní z příjmů mohl klient zapracovat naše doporučení a provést eliminaci rizik ve svém účetnictví. Druhá etapa prací, při níž je provedena příprava podkladů k sestavení návrhu daňového přiznání a vlastní sestavení návrhu daňového přiznání, je načasována do I. nebo II. čtvrtletí následujícího roku dle požadavku klienta.

Na základě výsledků našich prací je vždy sestavena zpráva, ve které jsou uvedena veškerá zjištění, definována daňová rizika a doporučena nápravná opatření. Zpráva zpravidla slouží našim klientům i po dokončení prací jako metodická pomůcka a pomáhá odborným pracovníkům klienta orientovat se v důležitých daňových oblastech týkajících se jejich podnikatelské činnosti. Zároveň zpráva slouží i jako archivní pomůcka pro případ následných daňových řízení před správcem daně.

Ceny služeb

Cena za poskytované daňové poradenství je stanovena na základě našich standardních hodinových sazeb, případně může být daňové poradenství poskytováno formou jednorázových zakázek či projektů za pevně dohodnutou cenu, která je sjednána předem podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu.

Naše standardní sazby se pohybují v rozmezí 2.000,- Kč za práci konsultanta až 3.500,- Kč za práci daňového poradce za hodinu poradenství, přičemž záleží na způsobu poskytování poradenství. Průměrná hodinová sazba se odvíjí od částky 2.500- Kč  (100 EUR). Před započetím práce informujeme klienta o výši hodinové sazby a o předpokládaném počtu hodin, které na zakázce strávíme.

Pro případ operativních průběžných konzultací či zodpovězení daňových dotazů, které nevyžadují hlubší odbornou analýzu, nabízíme sjednání měsíčního či čtvrtletního paušálu. Princip paušálu je založen na sjednání určité fixní měsíční či čtvrtletní platby, která pokrývá určitý maximální počet odpracovaných hodin. Výše paušálu je stanovena individuálně podle potřeba požadavků společnosti, podle předpokládané četnosti konzultací, předpokládaného charakteru dotazů atp. a pohybuje se v rozmezí 5.000,- Kč až 40.000,- Kč měsíčně příp. čtvrtletně. Ostatní daňové poradenství, na jehož poskytování by se nevztahovaly práce v rámci standardních hodinových sazeb nebo v rámci paušálu, je účtováno samostatně. Cena za takové daňové poradenství je stanovena na základě předem dohodnuté pevné ceny za určitý samostatný projekt.

Aktuality

Novela zákona o daních z příjmů – Koordinační výbor KDP ČR

Problematika kódu způsobu ochrany nemovitosti dle Památkového zákona na odpisy technického zhodnocení 594/18.05.22 Vliv kódu způsobu ochrany nemovitosti dle Památkového […]

ATAD – omezení daňové uznatelnosti úroků

Novela zákona o daních z příjmů vyplývá z implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. směrnice ATAD) , […]

Jsme členové