Projekt spolupráce na sestavení daňového přiznání

Projekt „Spolupráce na sestavení daňového přiznání“ je specializovaná poradenská služba, jejímž cílem je správné stanovení daňové povinnosti při využití všech zákonných možností daňové optimalizace a dále eliminace identifikovaných rizik.

Projekt „Spolupráce na sestavení daňového přiznání“ probíhá standardně ve dvou etapách. V rámci této služby poskytujeme systematickou  spolupráci na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, přičemž se zaměřujeme například na:

 • Prověření vybraných nákladových položek.
 • Stanovení rozdílu účetních a daňových odpisů.
 • Prověření vyřazeného majetku, vyčíslení rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen.
 • Prověření smluvních vztahů, které významným způsobem ovlivňují hospodářský výsledek společnosti.
 • Prověření výnosů zaúčtovaných na účtech účtové třídy 6 z hlediska jejich vyloučení ze zdanitelných výnosů.
 • Prověření zahrnování časově rozlišeného nájemného z leasingových smluv do daňově účinných nákladů.
 • Prověření nejvýznamnějších položek účtu ostatních služeb a mimořádných nákladů.
 • Posouzení systému účtování mank a škod.
 • Prověření splnění podmínek pro uznání smluvních pokut a úroků z prodlení v daňových nákladech.
 • Prověření přijatých a poskytnutých úvěrů a půjček.
 • Prověření systému tvorby rezerv a opravných položek ovlivňujících daňový základ.
 • Prověření reklamních a darovacích smluv, vyčíslení hodnoty darů jako položek snižujících základ daně.
 • Prověření plateb do zahraničí za poskytnuté služby.
 • Prověření transakcí se spřízněnými subjekty se zaměřením na posouzení tzv. cen obvyklých.
 • Vyčíslení nároku na slevy na dani.
 • Výpočet daňové povinnosti, příp. vyčíslení daňové ztráty.

Realizace doporučené vyplývající z výše uvedených prověření a analýz jsou předmětem samostného poradenství, případně dále uvedených projektů.

Průběžné daňové poradenství

Služby v oblasti průběžného poradenství ve věci daňové a celní problematiky jsme připraveni poskytovat na základě aktuálních potřeb Vaší společnosti. Odpovědi na dotazy poskytujeme jakoukoliv vhodnou či v dané situaci dohodnutou komunikační formou, především však v rámci osobních jednání, telefonem, e-mailem nebo faxem, ve sjednaných termínech s nejkratším možným prodlením.

 • Řešení aktuálních problémů klienta na základě jeho potřeb a požadavků.
 • Pravidelné poradenství v předem sjednaném rozsahu.
 • Spolupráce na formulacích návrhů různých typů smluv s eliminací budoucích daňových rizik.
 • Poradenství v souvislosti s odměňováním zaměstnanců a zahraničních expertů.
 • Poradenství v souvislosti s vazbou předpisů platných v České republice na předpisy platné v zemích Evropské unie.

Projekt revize a nastavení procesů v oblasti DPH

Nabídka poradenství v oblasti aplikace předpisů o nepřímých daních a celních předpisů je specializovanou službou při realizaci transakcí do zemí EU. Klientům spolupráci při eliminaci rizik týkajících se celních, daňových a ekonomických oblastí, které při transakcích do zemí EU vznikají.

Naše nabídka představuje ucelené řešení daňově-celní problematiky Vaší společnosti včetně vzájemných vazeb jednotlivých oblastí:

Správnost aplikace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty -

 • analýza transakce z pohledu k dani z přidané hodnoty
 • nastavení správného vystavování daňových dokladů a jejich náležitostí při provádění jednotlivých plnění (např. dodání zboží do EU, „reverse chargé“ služby, třístranné obchody, pořízení zboží z EU, přijaté platby – zálohy apod.),
 • nastavení evidence důkazů prokazujících nárok na osvobození od DPH (např. při dodání zboží do EU apod.),
 • nastavení vedení daňových evidencí,
 • nastavení správného zpracovávání přiznání k DPH,
 • nastavení vykazování údajů v Souhrnném hlášení,
 • apod.

Správnost aplikace Vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními státy Evropských společenství -

 • analýza transakce z pohledu statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím – INTRASTAT,
 • nastavení vnitrofiremního systému sběru a vykazování údajů pro vykazování údajů o statistice vnitrounijního obchodu se zbožím – INTRASTAT,
 • apod.

Správnost aplikace společné celní legislativy   

 • analýza transakce z pohledu celních předpisů
 • nastavení vhodnosti a správnosti použití jednotlivých celních režimů ve vztahu na prováděné obchodní operace,
 • nastavení správnosti aplikace společné obchodní politiky integrované do Celního sazebníku Společenství ( TARIC ),
 • apod.

Projekt daňového řešení pohledávek

Cílem této specializované služby je návrh řešení sofistikovaného systému řízení pohledávek za účelem daňové optimalizace v prostředí Vaší společnosti. V rámci tohoto projektu provádíme:

 • Analýzu portfolia pohledávek Vaší společnosti z pohledu platných účetních a daňových předpisů
 • Návrh tvorby opravných položek a systému odpisů pohledávek s důrazem na maximalizaci daňové úspory.
 • Návrh řešení systému řízení pohledávek za účelem daňové optimalizace včetně možností aktivního řízení pohledávek. Spolupracujeme se společností BIBBY FINANCIAL SERVICES, a.s.
 • Aplikaci návrhu řešení v prostředí Vaší společnosti.

Zastupování a spolupráce při daňových řízeních

V případě sporů se správcem daně umíme doporučit administrativní a procedurální kroky, které je třeba podniknout. Jsme schopni zastupovat společnost před správcem daně, sestavit přesvědčivá podání (např. odvolání, žádosti, námitky) vůči správci daně a poskytnout potřebné rady a odbornou pomoc. Nebude-li možné vyřešit spory na úrovni správce daně, jsme připraveni Vám poskytnout kompletní služby od návrhu důkazních prostředků a přesvědčivých argumentací, až po jejich prezentaci u příslušného správního soudu, u Ústavního soudu v Brně  a  také u Nejvyššího správního soudu v Brně.

 • Zastupování klienta před správcem daně.
 • Vypracování řádných a mimořádných opravných prostředků v daňovém řízení včetně.

Možnosti sestavení žalob, ústavních stížností a kasačních stížností.

Poradenství a projekty v oblasti investičního majetku

V rámci služeb zaměřených na problematiku investičního majetku nabízíme klientům naše rozsáhlé zkušenosti v této oblasti a dále možnosti spolupráce s předními odborníky v České republice, přičemž se zaměřujeme především na: 

 • Poradenství v souvislosti se zatříděním majetku do příslušných odpisových skupin ve spolupráci se společností SIAK, a.s.
 • Návrhy optimalizace evidence majetku (tvorba souborů majetku, příslušenství majetku).
 • Kontrola splnění podmínek pro uvedení majetku do užívání, správnost stanovení doby odpisování.
 • Posuzování nákladů vynaložených na opravy a technického zhodnocení.
 • Formulace smluv při dodávkách investičních celků s ohledem na problematiku DPH (problematika dílčích plnění, stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, atd.).
 • Školení pracovníků klienta zodpovědných za oblast majetku v souvislosti s prováděnými opravami, údržbou, investicemi, návaznost na účetní evidenci.
 • Poradenství při přípravě a zpracování podkladů k tvorbě rezerv na opravy hmotného majetku, posuzování uzavřených smluv, zejména smluv o dílo s ohledem na možné daňové důsledky z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.
 • Prověření uzavřených nájemních smluv, provádění technického zhodnocení na najatém majetku.

Projekty Due Dilligence

 • Posouzení nejvýznamnějších realizovaných transakcí.
 • Posouzení plnění daňových povinností společnosti.
 • Prověrka nejvýznamnějších smluvních vztahů z daňového, účetního a právního pohledu.

Problematika výzkumu a vývoje

 • Poradenství v souvislosti s uplatněním položky odčitatelné od základu daně z titulu vykazovaných nákladů na výzkum a vývoj.
 • Analýza nákladů a možnosti jejich uplatnění
 • Spolupráce při sestavení projektu výzkumu a vývoje
 • Zpracování žádosti o závazné posouzení skutečnosti, zda se u vybraných výdajů (nákladů) jedná o výdaje (náklady) vynaložené v daném zdaňovacím období při realizaci projektu výzkumu a vývoje, které lze odečíst od základu daně podle § 34 odst. 4 a
 • Zastupování při podání žádosti o závazné posouzení